Konvolut einer vergessenen Erkenntnis

Japan 2011Japan 2011 - abgewanderte Herde

  173    37.5 120.0  9.9  145.0   1  CHINA: YELLOW SEA       
  394 !   36.1  36.1  9.9  144.6 * 1  TURKEY: ANTAKYA (ANTIOCH)   
  396 !   36.1  36.1  9.9  145.4 * 1  TURKEY: ANTAKYA (ANTIOCH)   
  407 !   41.0  29.0  6.6  142.4 * 3  TURKEY: MARMARA SEA      
  426    38.8  22.8  9.9  143.4   1  GREECE            
 1280    36.1  58.5  9.9  142.1   1  IRAN: NEISHABUR-SHADYAK    
 1281    36.1  58.8  5.8  142.7   3  IRAN: SHADIYAKH        
 1300    36.8  56.0  6.5  147.1   3  IRAN: NEYSHABUR (NEISHABUR),FI
 1301    36.2  53.4  9.9  144.9   1  IRAN: FIRRIM         
 1310    35.6  46.0  5.5  140.9   3  IRAQ: SHAHRIZUR, SULAIMANIYA, 
 1319    39.1  44.5  9.9  142.8   1  IRAN: ST THADDEUS; ARMENIA: AR
 1339 !   34.3  35.5  9.9  141.4 * 1  LEBANON: TARABULUS (TRIPOLIS) 
 1343 !   33.3  36.2  9.9  143.6 * 1  SYRIA: DIMASHQ (DAMASCUS)   
 1354 !   35.1  36.4  9.9  148.0 * 1  SYRIA: HAMAH (HAMA),HIMS (HUMS
 1380    41.1  20.1  9.9  141.5   1  ALBANIA            
 1383    39.2  26.2  9.9  148.7   1  TURKEY            
 1427    41.7  2.2  9.9  141.4   1  SPAIN: OLOT,BARCELONA     
 1464    37.3  -5.6  9.9  147.6   1  SPAIN: SEVILLA (SEVILLE)   
 2003    41.8 143.9  8.3  140.9   1  JAPAN: HOKKAIDO        
 2003    37.8 142.6  7.0  139.6   1  JAPAN: EAST COAST HONSHU   
 2005    34.1 141.5  6.6  139.2   3  JAPAN: EAST COAST HONSHU   
 2005    38.3 142.0  7.2  139.7   1  JAPAN: EAST COAST HONSHU   
 2005    38.1 144.9  7.0  142.6   1  JAPAN: EAST COAST HONSHU   
 2008    36.2 141.5  6.8  140.4   3  JAPAN: HONSHU: E COAST    
 2008    39.0 140.9  6.9  139.8   3  JAPAN: HONSHU: TOKYO     
 2008    37.6 142.2  6.9  141.1   3  JAPAN: OFF EAST COAST OF HONSH
 2008    39.8 141.5  6.8  140.4   3  JAPAN: HONSHU: N       
 2008    41.9 143.8  6.8  142.7   3  JAPAN: HOKKAIDO        
 2011    38.5 142.8  7.2  142.8 *  8  JAPAN: HONSHU: E COAST    
 2011    38.3 142.4  9.1  142.4 *  8  JAPAN: HONSHU         
 2011    36.3 141.1  7.9  141.1 *  8  JAPAN: NEAR E COAST HONSHU  
 2011    38.1 144.6  7.6  144.6 *  8  JAPAN: OFF EAST COAST HONSHU 
 2011    38.3 141.6  7.1  141.6 *  8  JAPAN: NEAR E COAST HONSHU  
 2011    38.0 143.3  7.0  143.3 *  8  JAPAN: HONSHU: E COAST